ئەو کەوتنەى کە وەک خودامان لێ دەکات
«مەنع تەجەول»
جەستەى پێشێلکراو
سێکسواڵیتەى مرۆڤ
کۆمۆنیزمى جیهانى یان یاساى دارستان؟
ململانێ دژ بە کۆرۆناڤایرۆس، مرۆڤایەتی کەمایەسیی ڕابەرایەتیی هەیە
عەفلەق و....
لۆکریتۆس و کۆرۆنا
دیوە پڕشنگدارەکەی ناسیۆنالیزم
تا چەمکى ٦٠
فەلسەفە و کۆرۆنا
یۆڤال- دەنگدان