سیاسەت و دەروونشیکارى ٥
سیاسەت و دەروونشیکارى ٤
سیاسەت و دەروونشیکارى ٣
سیاسەت و دەروونشیکارى ٢
سیاسەت و دەروونشیکارى ١
تا چەمکى ١٣٦
چەمکى ١٣٤
   پەیوەندیی نێوان پەروەردە و نامۆبوون
تا چەمکى ١٣٣
بەفر و «زەینى ئەبستراکت و نائەبستراکت»
پارادۆکسە ناسکەکانى بەختەوەرى
چەمکى ١٣١